Procedemento.Obstrucción completa do catéter

Procedemento

Comprobacións previas:

 • Presentarse ao paciente.
 • Comprobar inequivocamente a identidade do paciente, segundo o procedemento de aplicación no Servizo Galego de Saúde.
 • Respectar a intimidade do enfermo e gardar confidencialidade dos seus datos.
 • Informar o paciente e/ou o coidador principal do procedemento que se vai a realizar e solicitarlle a súa colaboración, se é posible. Usar unha linguaxe comprensible e resolver as posibles dúbidas e temores.
 • Solicitar o seu consentimento de forma verbal, sempre que sexa posible.
 • Identificar os profesionais sanitarios que van intervir no procedemento.
 • Comprobar a existencia de alerxias.
 • Realizar a hixiene das mans segundo o procedemento de aplicación no Servizo Galego de Saúde.
 • Colocar o paciente na postura adecuada: sentado ou deitado en semi-Fowler, brazo afecto estendido, separado do corpo.

   

  1. Realizar hixiene de mans e preparación del campo con el material que imos utilizar.
  2. Aplicación de solución antiséptica de elección na zona externa del PICC (bioconectores e liñas exteriores).
  3. Hixiene de mans e colocación de luvas estériles.
  4. Colocación dun pequeno pano estéril baixo a luz obstruida.
  5. Retirar o bioconector da luz obstruída; pódese utilizar para iso unhas gasas impregnadas en antiséptico.
  6. Colocar unha chave de tres pasos con 2 tapóns bioconectores.
  7. Conectar á chave unha xiringa de 20 ml baleira e a xiringa coa solución de urokinasa.
  8. Facer baleiro no catéter coa xiringa de 20 ml, e mantela pechada cara á urokinasa.
  9. Sen soltar el baleiro, virar a chave pechando cara a esa xiringa e abrindo a luz do catéter cara á xiringa de urokinasa. Observar como se introduce unha pequena cantidade de solución trombolítica debido á presión negativa realizada desde el interior do catéter.
  10. Pechar clamp externo do catéter, si o houbese.
  11. Poñer un novo bioconector e deixar actuar a urokinasa durante polo menos 1 hora.
  12. Posteriormente, desinfectar bioconector e aspirar de novo pola luz cunha xiringa de 10/ 20 ml. Refugar el aspirado ata que refluya sen dificultade (INS 2016, grao V).
  13. En caso de non conseguir refluxo de sangue, repetir o procedemento, e prolongar os tempos de actuación do fármaco progresivamente.
  14. Unha vez resolto o problema e que conseguimos refluxo de sangue, refugar o extraído e lavar con 20 ml de SSF mediante técnica push-stop-push clampado a presión positiva.
  Finalización de procedemento:
  • Refugar o material nos seus correspondentes contedores de residuos (punzantes, etc)
  • Retirada do equipo de protección persoal que se usou (luvas).
  • Hixiene de mans.