Materiais. Adm. tratamento e contrastes

Material necesario
  • Xabón antiséptico ou solución hidroalcohólica para hixiene de mans
  • Luvas non estériles
  • 1 paquete de gasas
  • Antiséptico de elección
  • 2 xiringas precargadas de SSF ou na súa falta, 2 xiringas de 10 /20 ml + agulla de cargar + 2 vías de SSF estéril de 10 ml
  • Fármaco preparado no formato que corresponda
Material opcional
  • 3 ml de heparina sódica 20UI/ml + xiringa 10 ml + agulla de cargar para a selaxe.