Materiais. Actuación ante obstrución completa.

Material necesario
  • Xabón antiséptico ou solución hidroalcohólica para hixiene de mans
  • 2 xiringas de 20 ml
  • Xiringa precargada con urokinasa (dose segundo o protocolo do centro)
  • Chave de 3 pasos
  • Gasas e antiséptico para desinfección de portos
  • Luvas non estériles
  • 3 tapóns bioconectores
  • 2 vías de 10 ml de SSF