Materiais. Actuación ante catéteres parcialmente obstruídos

Material necesario
  • Xabón antiséptico ou solución hidroalcohólica para hixiene de mans
  • Luvas non estériles
  • Gasas
  • Antiséptico de para desinfección de portos
  • 1 xiringa de 10 ml
  • 1 xiringa de 20 ml
  • 2 vías de SSF 10 ml
  • Xiringa precargada de urokinasa (dose segundo protocolo do centro)
  • Tapón bioconector