Materiais. Perfusion por reservorio SC

.

Materiais:

  • Material para canalización, en caso necesario (Ver no apartado de canalización).
  • Luvas e gasas estériles
  • Clorhexidina preferentemente ao 2% (alcohol de 70%)
  • 2 xiringas de 10 cc e 2 agullas (por cámara)
  • Soro fisiolóxico 10 ml (envase monodose)
  • Perfusión a administrar purgada
  • Equipo adecuado á perfusión
  • Tiras de aproximación / esparadrapo
  • Apósito transparente semipermeable e estéril
  • Chave de 3 vías